تقویم آموزشی سال 1402-1401

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1402

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400

عنوان تاریخ
پیش انتخاب واحد 1400/11/09الی 1400/11/14
انتخاب واحد 1400/11/15 الی 1400/11/19
شروع کلاسها 1400/11/23
حذف و اضافه 1400/12/11الی 1400/12/16
پایان کلاسها 1401/03/26
امتحانات 1401/03/28الی 1401/04/16

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400

عنوان تاریخ
پیش انتخاب واحد 1400/06/08الی 1400/06/12
انتخاب واحد 1400/06/13 الی 1400/06/23
شروع کلاسها 1400/06/27
حذف و اضافه 1400/07/10الی 1400/07/14
پایان کلاسها 1400/10/23
امتحانات 1400/10/25الی 1400/11/07

 

 

تقویم آموزشی ترم تابستان 1399-1400

ترم تابستان 1399-1400
      عنوان               تاریخ           
  انتخاب واحد 1400/04/23 الی 1400/05/02
شروع کلاسها 1400/05/03
پایان کلاسها 1400/06/04
امتحانات 1400/06/06 الی 1400/06/11

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399-1400

نیمسال دوم 1399-1400
      عنوان               تاریخ           
  پیش انتخاب واحد         1399/11/01 الی 1399/11/09
  انتخاب واحد 1399/11/10 الی 1399/11/15
  شروع کلاس ها 1399/11/19
  حذف و اضافه  1399/12/10 الی 1399/12/13
  پایان کلاس ها  1400/03/25
  امتحانات 1400/03/29 الی 1400/04/17